Política de privacidad

Para eliminar tu cuenta o para cualquier otra gestión con tus datos, contacta con nosotros al correo: APPediatria@bsa.cat


POLÍTICA DE PRIVADESA APP BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS: BSA APPEDIATRIA

Badalona Serveis Assistencials, S.A. desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra BSA APPediatria la present informació en matèria de protecció de dades, en la qual us indiquem de forma transparent tota la informació sobre els tractaments que realitzarem de les seves dades personals per tal de donar compliment a les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RPGD), així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

1. Responsable del Tractament
El Responsable del Tractament de les vostres dades és Badalona Serveis Assistencials, S.A. (en endavant, “BSA”), titular del CIF A-59551655, amb domicili social a Pl. Pau Casals 1, 08911 Badalona.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals i la protecció de dades en general, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de BSA a través del correu electrònic dpd@bsa.cat.

2. Tipologia de dades recopilades i finalitat del tractament
Des de BSA recopilem únicament dades personals que vostè ens facilita a través dels canals d’interacció i comunicació de BSA. Les dades que podem recavar són les següents:

• Nom i cognoms;
• Direcció de correu electrònic i;
• Aquelles que es generen automàticament com a resultat de la vostra navegació, com és el cas de la vostra IP amb la finalitat d’obtenir estadístiques anònimes sobre l’ús de BSA APPediatria (monitoratge del número IP) per conèixer les vostres preferències de navegació, els dispositius dels que hi accediu o les pàgines que visiteu, i així poder millorar la informació que us proporcionem, i garantir la seguretat i l’accessibilitat de BSA APPediatria.

Només si l’usuari crea un compte a l’app -funcionalitat tècnica disponible- per tal d’accedir a les seccions restringides de contingut, se li demanaran les dades següents: nom cognoms; correu electrònic, CAP de referència i dades del seu fill/es (en concret la n de fills i la data de naixement) així com si eren antics usuaris de l'app o no. Aquestes dades permeten a l’app obtenir dades d’ús i orientar els continguts cap al públic real diana.

3. Legitimació del tractament
La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades personals que tinguin una base que els legitimi per a dur a terme aquest tractament. Així doncs, per a tractar les seves dades per a navegar per l’APP, ens basem en el seu consentiment exprés a l’acceptar la present Política de Privadesa a l’entrar a l’App, d’acord amb l’article 6.1.a) del RGPD.

4. Destinataris de les dades
Les seves dades no seran comunicades a cap altra entitat, llevat que hi hagi un previ requeriment legal o una altra base que legitimi la dita comunicació. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran transferides a cap altre país fora de l’Espai Econòmic Europeu.

5. Termini de conservació de les dades
Les dades personals que vostè ens faciliti es tractaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides. Passat aquest termini, BSA conservarà les seves dades personals quan aquestes deixin de ser pertinents per les finalitats recollides, degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’usuari i/o els terminis de conservació previstos legalment. BSA procedirà a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

6. Drets dels interessats
Els interessats podeu exercir el dret d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al tractament, i a sol·licitar la portabilitat de les dades.
Podrà exercir els seus drets enviant la seva petició i adjuntant una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, a través de l’adreça postal indicada a l’inici de la Política de Privadesa o bé mitjançant el següent correu electrònic: dpd@bsa.cat.

Els interessats també podeu retirar, en tot moment, el vostre consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

7. Seguretat de les dades
Des de BSA s’adoptaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries, així com procediments estrictes de seguretat per assegurar un processament just i transparent de la seves dades personals, prevenir els riscos i evitar qualsevol accés no autoritzat.

De la mateixa manera, des de BSA ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis comptin amb estàndards de seguretat adequats per la protecció de les vostres dades personals a les quals hi tinguin accés.
Així mateix, si creu que ha estat vulnerada la tutela d’algun dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), dirigint-se a la seva pàgina web: https://apdcat.gencat.cat/.

8. Canvis en la present Política de Privadesa
BSA es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar a present Política de Privadesa a qualsevol canvi legislatiu o d’interpretació per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Última versió: 10 de/d’octubre del 2023