Condicions d'ús de l'app

Contacta amb nosaltres al correu: APPediatria@bsa.cat


En registrar-te i utilitzar aquesta app acceptes les següents:

- Normativa i Condicions d'ús de l'app
- Política de Privadesa

---------------
NORMATIVA, CONDICIONS D’ÚS DE L’APP BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS: BSA APPEDIATRIA

L'accés a BSA APPediatria no requereix cap registre per part dels usuaris, excepte si voleu accedir a la part exclusiva de continguts on si demanades les dades de registre. Aquest és voluntari i no obligatori. L'accés a l'aplicació és gratuït i aliè a la despesa de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que l'usuari tingui contractat. Tots els continguts de l'aplicació pertanyen a Badalona Serveis Assistencials (BSA) i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquests poden ser compartits però no arrendats, modificats o venuts.

Es tracta d'una aplicació informativa i és intenció de BSA oferir en tot moment una informació certa i actualitzada. BSA no garanteix que el servidor estigui lliure de virus, danyats, o de la impossibilitat d'accedir-hi per causes alienes. Els enllaços externs són aquells que per diferents motius generen confiança a l’organització. Aquest fet no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. BSA tampoc no exercirà cap tipus de control sobre aquells llocs i continguts aliens, ni podrà garantir en tot moment la seva disponibilitat tècnica, de qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en alguns dels enllaços o altres llocs d’Internet.

No s'accepten comentaris injuriosos, discriminatoris, ofensius, ni aquells que es considerin contraris a la legislació vigent o que no tinguin relació amb la temàtica tractada. Tampoc s'acceptaran informacions publicitàries o correu comercial. No obstant això, si teniu algun dubte sobre BSA APPediatria podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic APPediatria@bsa.cat.

Recordem que l’ús d´aquesta aplicació no pretén substituir l’atenció personalitzada dels professionals de la salut. No és un canal per demanar segones opinions mèdiques sinó que la seva finalitat és informativa.

Es tracta d’una aplicació desenvolupada per Octavi Rodríguez Blanco per a BSA.


1. Avís Legal
BSA APPediatria és titularitat de Badalona Serveis Assistencials, S. A., titular del CIF A-59551655, amb domicili social a Pl. Pau Casals 1, 08911 Badalona (d’ara endavant, “BSA”).

BSA posa a disposició dels usuaris l’App per facilitar la informació pediàtrica als usuaris i usuàries del sistema sanitari i especialment a la població de BSA per tal d’empoderar les famílies amb la cura i benestar dels petits. Aquesta aplicació en cap cas pretén ni pot substituït l’atenció personalitzada del professional de la salut, ni és un mitjà per obtenir segones opinions mèdiques.

2. Objecte i àmbit d’aplicació
Les presents condicions generals d'ús de l’App (d'ara endavant, les “Condicions d'ús”) constitueixen, juntament amb la Política de Privacitat, el conjunt de normes que regulen l'ús de BSA APPediatria, així com la relació entre BSA i les persones usuàries. Les presents Condicions d'Ús regulen en concret les normes a respectar i complir en l'ús de BSA APPediatria, per això, es recomana a l'usuari llegir detingudament les presents Condicions d'Ús abans de navegar per BSA APPediatria.

Tant les presents Condicions d'Ús, com la Política de Privacitat s'han redactat de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent aplicable en matèria d'Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades, entre altres, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

3. Accés a BSA APPediatria
En accedir a BSA APPediatria passa a tenir la condició d'usuari (d'ara endavant, l’ “Usuari”). L'Usuari pot navegar lliurement per BSA APPediatria i accedir a la mateixa tantes vegades com vulgui. L'accés a BSA APPediatria és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés a Internet que l'Usuari hagi contractat.

En accedir a BSA APPediatria i navegar per ella, l’usuari declara que és major d'edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a navegar per la mateixa, així com per a comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d'Ús i en cas contrari, que ho fa acompanyat del seu pare/mare/tutor legal.

4. Condicions d’Ús de l’APP.
Com a Usuari es compromet a usar BSA APPediatria conforme a les presents Condicions d'Ús, la bona fe i la legislació vigent. Queda terminantment prohibit qualsevol ús de BSA APPediatria i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l'Usuari. BSA no assumirà cap responsabilitat sobre els Usuaris que incompleixin les presents Condicions d'Ús, la normativa vigent aplicable, siguin menors d'edat o hagin estat expulsats anteriorment de BSA APPediatria.

En tot cas l'Usuari haurà d'abstenir-se de:

a. Introduir en BSA APPediatria o la seva xarxa, programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de BSA els seus proveïdors o tercers.
b. Realitzar qualsevol tipus d'activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d'Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització de BSA APPediatria o els seus continguts.
c. Vincular o reproduir BSA APPediatria o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia empresa i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
d. Introduir i/o difondre en BSA APPediatria continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

En tot cas, l’Usuari pot:

e. Reproduir, distribuir i comunicar públicament, BSA APPediatria o qualsevol dels seus continguts, sempre que la finalitat sigui la prevenció i la promoció de la salut i s’indiqui a BSA com a entitat autora d’aquest contingut.
f. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d'enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir BSA APPediatria o els continguts de la mateixa amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes, sempre informant a BSA i reconeixent la seva autoria.


6. Protecció de dades personals
Tal com estableix la nostra Política de Privacitat, BSA es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb les finalitats pels quals són captats, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per a saber més sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat.

7. Règim de responsabilitats
L'Usuari haurà d'usar BSA APPediatria i els seus continguts conforme al que s'estableix en les presents Condicions d'Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús de BSA APPediatria o els seus continguts contraris a les presents Condicions d'Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L'Usuari serà responsable de qualsevol mal o perjudici causat a BSA o a tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que l'Usuari faci de BSA APPediatria o dels seus continguts contraris a les presents Condicions d'Ús, la llei, la moral, l'ordre públic o la bona fe.

Amb l’objectiu que BSA APPediatria i els seus continguts estiguin accessibles per a l'Usuari de BSA requereix de serveis proporcionats per tercers. És possible que malgrat els esforços que realitza BSA per a mantenir BSA APPediatria disponible i accessible per als Usuaris, la disponibilitat del mateix pot veure's suspesa, interrompuda o cancel·lada per causes alienes a BSA. Per això, BSA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a BSA APPediatria o els seus continguts ni que aquests es trobin actualitzats o es mostrin sempre en la seva última versió. En conseqüència, BSA declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l'Usuari o a tercers a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió de BSA APPediatria.
En cap cas respondrà BSA pels danys o perjudicis derivats a l'Usuari per causes no imputables a BSA com ara, a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial
BSA APPediatria i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. BSA és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre BSA APPediatria i el seu contingut.

Es permesa la reproducció, la distribució i la comunicació pública, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació, sense finalitat comercial de l’app o del seu contingut, sempre que aquests actes d’explotació no transformin ni distorsionin el contingut, ni sigui contrari a les normatives ni a les presents Condicions d’Ús de BSA APPediatria, tot afavorint la publicació de l’autoria.

BSA es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre BSA APPediatria i el seu contingut. En cap cas i en cap concepte l'accés a BSA APPediatria o la navegació en el mateix suposen una cessió de cap mena per part de BSA dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de BSA APPediatria i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l'Usuari qualsevol contingut en o a través de BSA APPediatria, garanteix a BSA que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d'imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualssevol altres necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre aquests.

Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través de BSA APPediatria, cedeix gratuïtament a BSA drets sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

9. Enllaços
Les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a BSA APPediatria hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització, ni la supervisió de BSA i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre BSA i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a BSA APPediatria.

BSA no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives a BSA APPediatria als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a BSA APPediatria.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a BSA APPediatria des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

10. Duració i modificació de les condicions d’ús
Les presents Condicions d'Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris en BSA APPediatria, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents Condicions d'Ús deixaran d'estar vigents, sent les noves Condicions d'Ús les que passin a regular l'ús de BSA APPediatria i la relació entre BSA i els Usuaris.

BSA informa els Usuaris que les presents Condicions d'Ús poden variar amb el temps. Així, BSA es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d'Ús quan això resulti necessari a conseqüència de canvis en BSA APPediatria; modificacions de BSA a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de BSA i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d'Ús, BSA avisarà als Usuaris a la pàgina principal de BSA APPediatriasobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva sencera satisfacció.

11. Atenció a l’Usuari
BSA posa a la disposició dels Usuaris, l'adreça de correu electrònic APPediatria@bsa.cat perquè puguin posar-se en contacte amb BSA per a solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin, així com l’apartat Valora, o el contacte directe amb el suport tècnic (octavi@soportic.es)

12. Fur i llei aplicable
Les presents Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privacitat es regeixen per la normativa espanyola vigent a cada moment. En cas de controvèrsia, totes dues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l'Usuari segons la normativa aplicable.

13. Generalitats
En cap cas i sota la falta d'exercici dels seus drets per part de BSA, podrà entendre's com una renúncia a aquests.
Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació d'aquestes.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o la no aplicabilitat pugui estendre's en cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Última versió: 10 de/d’octubre del 2022